Provozní Řád


1. Tento provozní řád sportovního areálu (dále jen „PŘ“) je platný pro všechna sportoviště ve vlastnictví Orel jednota Brno-Komín a/nebo provozovaná Beachvolejbal klub Orel Brno Komín (dále jen „provozovatel“), zejména pro beachvolejbalové kurty, šatny, sociální zařízení, ostatní zázemí a okolní plochy na pozemcích p.č. 1681/1, 1681/2, 1681/3 a budovy na těchto pozemcích stojící, vše kat. úz. Komín, obec Brno (dále společně jen jako „areál“)
2. Všichni uživatelé a osoby pohybující se po areálu jsou povinni se s tímto PŘ seznámit a dodržovat jej.
3. Areál je přípustné užívat pouze k účelu jeho určení, tj. k sportu a oddechu; výjimky povoluje provozovatel.
4. Na beachvolejbalových kurtech se bez výjimky zakazuje jakákoliv jiná aktivita než provozování beachvolejbalu.
5. Provozní doba areálu činí každodenně od 9.00 hod. do 21.00 hod., provozovatel je však oprávněn provozní dobu omezit.
6. Na provoz a dodržování pořádku v areálu dohlíží „správce“ jmenovaný provozovatelem. Všichni uživatelé areálu jsou povinni se řídit pokyny správce ohledně bezpečnosti, hygieny, dodržování pořádku a všech aspektů provozu a užívání areálu.
7. Do celého areálu platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty. Výjimky povoluje správce.
8. Pro odkládání svršků a osobních věcí uživatelů areálu jsou určeny šatny v budově. Peníze a jiné cennosti jsou uživatelé povinni vzít sebou na hřiště k osobnímu dohledu.
9. Voda ve sprchách a umývárnách je zdravotně nezávadná, ale není pitná!
10. Do pískoviště beachvolejbalového kurtu se zakazuje vstup ve znečištěné obuvi.
11. Z důvodu bezpečnosti se v prostoru pískoviště beachvolejbalového kurtu zakazuje odkládat jakékoliv věci. V tomto prostoru též není dovoleno se zdržovat jiným osobám než účastníkům hry a rozhodčím.
12. V celém areálu se zakazuje kouření a užívání alkoholických nápojů; kouření je však povoleno ve vyhrazeném prostoru u tábořiště.
13. Všichni uživatelé areálu jsou povinni se chovat k ostatním uživatelům s maximální slušností a v souladu s dobrými mravy. Odhazování odpadků mimo odpadkové koše a užívání vulgarismů se považuje za chování v rozporu s dobrými mravy.
Všichni uživatelé areálu jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí. Uživatelé areálu jsou povinni oznamovat provozovateli jakékoliv pokusy o poškození areálu, jakož i oznamovat zjištěné a/nebo způsobené škody (lhostejno kdo škodu způsobil), zejména škody na oplocení a zámcích.
14. „Nájemcem“ se rozumí skupinový uživatel areálu, tedy právnická nebo fyzická osoba, která vůči provozovateli vystupuje ve prospěch / jménem / v zastoupení dalších osob (zejména svých členů, společníků nebo jinak společně jednajících osob). Nájemce je v přímém smluvním vztahu k provozovateli.
15. Nájemce plně odpovídá za chování osob, které na základě jeho smluvního vztahu k provozovateli areál užívají.
16. Nájemce je povinen ustanovit osobu „odpovědného zástupce“, která vystupuje jménem nájemce, vykonává jeho práva a zajišťuje a odpovídá za plnění jeho povinností. Odpovědným zástupcem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Nájemce může ustanovit i více odpovědných zástupců; v tom případě jednají každý samostatně a provozovatel jedná vůči kterémukoliv z nich.
17. Osobu odpovědného zástupce oznamuje nájemce provozovateli vždy písemně a uvede vždy její jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení a e-mailovou adresu.
18. Nájemce je povinen zajistit, aby při užívání sportovního areálu byla vždy přítomna osoba odpovědného zástupce.
19. Nájemce a uživatelé odpovídají společně a nerozdílně za způsobenou škodu, a to i z nedbalosti.
20. Při závažném nebo opakovaném porušení PŘ může být uživatel rozhodnutím správce vyloučen z možnosti užívání areálu; v případě vyloučení z užívání areálu pro porušení PŘ se zaplacené nájemné nevrací.
21. Při opakovaném nebo závažném porušení PŘ jsou nájemce sportovního areálu, jakož i každý jednotlivý uživatel povinni společně a nerozdílně zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jedno závažné nebo opakované porušení PŘ; nárok na náhradu škody zůstává v plné výši nedotčen.
22. Vjezd a parkování motorových dopravních prostředků v areálu je přípustný pouze na povolení správce.
23. Proti rozhodnutí nebo opatření správce se lze dovolat; o dovolání rozhoduje provozovatel. Dovolání nemá odkladný účinek.
24. Kontaktní spojení na provozovatele areálu: +420 603 256 262, beach.komin@centrum.cz
25. Po skončení hry je uživatel kurtu povinen jej celý uklidit a pískový povrch maximálně srovnat včetně volných zón. Porušení této povinnosti zakládá nárok na smluvní pokutu dle bodu 21 PŘ.
26. Tento PŘ nabývá účinnosti 15. května 2006 a je platný bez omezení doby.
Návštěvnost

Aktuální čas
Svátek má:

Statutární město Brno Naši činnost podporuje Statutární město Brno dotací ve výši 80000 Kč ročně.